Wajyp howpsuzlyk maglumaty

GWS 20, GWS 22, GWS 24, PWS 20, PWS 1900 seriýaly we PWS 2000 burç ýylmaýjylaryň 2016-njy ýylyň iýun aýyndan awgust aýyna çenli aralygynda öndürilenler we GWS 24-230 JVX Professional modeliniň predohranitelli görnüşleriniň 2016-njy ýylyň fewral aýyndan okýabr aýyna çenli aralygynda öndürilenler aşakda meselelere üns bermeleri haýyş edilýär: Zeper ýeten enjamlaryň wagt ýitirmezden ulanyşy bes edilmeli ýa-da başgalaryna satylmaly däldir. Zeper ýeten enjamlar muzdsuz abatlanar ýa-da başgasyna çalyşylar. Aşakdaky salgylanmany ulanyň Howpsuzlyk maglumaty.

Siziň burç ýylmaýjyňyza zeper ýetenligini nädip barlamaly:

1. Zeper ýeten modeller bilen öz enjamyňyzyň modelini deňeşdiriň:

Aşakda sanalan modeller zeperli bolmagy mümkin: GWS 20, GWS 22, GWS 24, PWS 20, PWS 1900 we WS 2000 enjamlaryň öndürilen ýeri Russiýa bolsa. Siz enjamyňyzyň modelini enjamyň özünden barlap bilersiňiz (anyk ýerleşýän ýerini aşakdaky suratdan görüp bilersiňiz).

Eger siziň enjamyňyzyň modeli sanalanlaryň arasynda bar bolsa zeperli bolmaly mümkin. Barlamagyň ikinji usuly. Eger siziň enjamyňyzyň modeli sanalanlaryň arasynda ýok bolsa, enjamyňyz zepersizdir. WAJYP: GWS 24-230 JVX Professional modelli predohranitelli burç ýylmaýjylar, öndürilen senesine seretmezden, 2016-njy ýylyň ýanwar aýyndan noýabr aralygynda öndürilenleri biziň bilen telefon arkaly hökman habarlaşmalydyr.

2. Enjamyňyza zeper ýetenmi ýa-da ýoklugyny barlaň:

Siz enjam belgisini we seriýa belgisini girizgiň tassyklanyş formasy aşakda berilişi ýalydyr. Iki orunyň hem doldurylan bolmagyna üns bermegiňizi haýyş edýäris. Iki orunyň hem doldurylan bolmagyna üns bermegiňizi haýyş edýäris.

Habarlaşmak üçin ýüz tutma formasyny ulanyň.

Habarlaşmagyň görnüşi